Kira gecikmesi için ihtarname göndermek, mülk sahibinin kira ödemelerini zamanında yapamayan kiracıyı tahliye etme girişiminin ilk adımıdır.

Kira sözleşmesinde, bir tarafta sözleşme süresince malını kullandıracak kimse yani mülk sahibi vardır. Diğer tarafta ise sözleşme süresince mülkün kullanımına karşı bedel ödeyecek olan kiracı vardır. Kiracının yükümlülüğü, mülkü kullanma bedelini mülk sahibine ödemektir.

İhtarname, kiracıya kira bedelinin ödenmesi gerektiğini hatırlatmak için kullanılır. Kiracıyı tahliye etme girişiminde bulunmadan önce bu belge ile kiranın ödenmediğine dair bildirimde bulunulmalıdır.

Kiraya veren kira bedelinin gecikmesi nedeni ile kiracıya karşı iki farklı yol izleyerek tahliye davası açabilir. Bunlardan ilk iki haklı ihtarname ile kiracı aleyhine tahliye davası açmaktır. İkinci yol ise temerrüt nedeni ile tahliye davası açmaktır.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası

Kiraya veren, kira bedeli ödememesi ya da geç ödemesi nedeni ile bir yıl içerisinde iki defa haklı yazılı ihtarnamegönderdiği kiracı aleyhine kira döneminin sonunda tahliye davası açma hakkına sahiptir.

İki haklı ihtar sebebiyle tahliye davası açılabilmesi için;

  • Kiracının iki haklı ihtara sebebiyet vermesi
  • Bu iki ihtarın bir kira yılı içerisinde iki farklı aya ait olması
  • İhtarların muaccel olan kira bedeli alacağına ait olması

Temerrüt nedeni ile tahliye davası

Temerrüt nedeni ile tahliye davası açılabilmesi için ise bir ihtarnamenin gönderilmesi yeterlidir. İcra yolu ile tahliye talepli icra takibi de yapılabilir. Kiracının bu yol ile tahliye edilebilmesi için ihtarnamede kiracıya 30 gün süre verilmelidir. Kiracı ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde geciken kira bedelini ödemez ise kira döneminin sonu beklenmeden temerrüt nedeni ile tahliye davası açılabilir.

İhtarname içerisinde ödeme yapılması için karşı tarafa süre tanınmalıdır. İhtarnamede karşı tarafa verilecek süre ileride izlenecek yol bakımından önem teşkil eder. İleride iki haklı ihtarnameye dayanarak kiracıya tahliye davası açmak isteniyor ise ihtarnamede verilecek sürenin bir önemi yoktur; iki haklı ihtarname ile kiracının en az 2 farklı ayın kirasını geç ödediğini kanıtlamak yeterlidir. Ancak temerrüt nedeniyle tahliye davası açmak isteniyor ise kiracıya ihtarnamede en az 30 gün süre verilmelidir.

Bu belgede, kiralık mülkün adresi de dahil olmak üzere; kira sözleşmesi ile belirlenen kira ücreti ve gecikme faizi bilgileri yer almaktadır.

Bu belgedeki şablonlar doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Kanuna göre, ihtarnamenin yazılı halde olması yeterlidir. Bu belge iadeli taahhütlü mektup olarak, ya da noter aracılığıyla gönderilebilir.


Yasal Dayanak

Türk Borçlar Kanunu' nun 352/2. maddesine göre; kiraya veren, kiracıya kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtar göndermiş ise açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Türk Borçlar Kanunu' nun 315. maddesine göre; kiracı muaccel olan kira bedelini veya yan gideri zamanında ödemez ise, kiraya veren kiracıya 30 gün süre verip, bu sürede de borç ödenmez ise sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.