2019 Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı

KİMLER BEYANNAME VERMELİDİR?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından

ibaret olan mükelleflerden;

• Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri,

istisna tutarını (2018 yılı için 4.400 TL) aşanlar,

• İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi

yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname

verme sınırını (2018 yılı için 34.000 TL) aşanlar

(Beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’nin aşılıp

aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine

tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir

vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte

dikkate alınacaktır.),

• Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından

elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna

uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname

verme sınırını (2018 yılı için 1.800 TL) aşanlar,

yıllık beyanname vereceklerdir.

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit

edilen istisna tutarının (2018 yılı için istisna tutarı 4.400 TL)

altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde

mükellefiyet kaydı açtırmasına ve bu gelirleri için

beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

Örnek: Mükellef (A), 2018 yılında meskenini aylık 360

TL’den kiraya vermiş ve yıllık 4.320 TL kira geliri elde

etmiştir. Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna

tutarı olan 4.400 TL’nin altında olduğundan mükellef

tarafından beyan edilmeyecektir.

İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi

halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden

istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.

Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını

beyan etmek zorunda olanlar 4.400 TL’lik istisnadan

yararlanamazlar.

Ayrıca, 4.400 TL ve üzerinde konut kira geliri elde

edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul

sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç

ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2018 yılı için 120.000

TL’yi aşanlar, 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

Konutlardan elde edilen kira gelirleri 1-25 Mart

2019 tarihleri arasında beyan edilmez veya eksik

beyan edilirse, 2018 yılı için 4.400 TL’lik istisnadan

yararlanılamaz.

KİRA GELİRİNİN TESPİTİNDE GİDER YÖNTEMLERİ

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi

tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

● Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

● Gerçek Gider Yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz

malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek

gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe

gerçek gider yöntemine dönemezler.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden

istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın %15’i

oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak

üzere indirebilirler. (Hakları kiraya verenler, götürü gider

yöntemini uygulayamazlar.)

Örnek: Mükellef (B), üç dairesini konut olarak kiraya

vermesi sonucu yıllık 20.000 TL, 18.400 TL ve 15.000 TL

kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan

mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Mükellefin, 2018 yılında kiraya verdiği üç konuttan elde

ettiği toplam kira geliri:

20.000 + 18.400 + 15.000 = 53.400 TL’dir.

Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde,

istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

Konut Kira Geliri 53.400 TL

Vergiden İstisna Tutar 4.400 TL

Kalan (53.400– 4.400) 49.000 TL

%15 Götürü Gider (49.000 x %15) 7.350 TL

Vergiye Tabi Gelir (49.000 – 7.350) 41.650 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 8.125,50 TL

Damga Vergisi 72,70 TL

Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler, brüt kira geliri

tutarından Gelir Vergisi Kanunu 74 üncü maddesinde

sayılan giderlerin gerçek tutarlarını indirebilirler.

Mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili

bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl

süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde

ibraz etmeleri gerekmektedir.

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine

uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek

gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi

hasılattan indirilemeyecektir.

Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider

kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat*

Toplam Hasılat

(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

Örnek: Mükellef (C), sahibi olduğu konutu 2018 yılında

kiraya vermiş olup, 38.000 TL kira geliri elde etmiştir.

Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili

olarak 9.500 TL harcama yapmış olup, gerçek gider

yöntemini seçmiştir.

Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar,

9.500 TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata

isabet eden kısmı kadar olacaktır.

Vergiye Tabi Hasılat = 38.000 – 4.400 = 33.600 TL

İndirilebilecek Gider = (9.500 x 33.600) / 38.000

= 8.400 TL

İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİ

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinde sayılan kişi,

kurum ve kuruluşlar; gayrimenkul sermaye iradına konu

mal ve hakları kiralamaları durumunda, bu kapsamda

yapacakları kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi

(tevkifat) yapmak zorundadırlar.

Kiracı olan söz konusu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira

ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir

vergisi kesintisi yapacaklardır.

Örnek: Mükellef (D), 2018 yılında konut olarak kiraya

verdiği dairesinden 38.000 TL ve işyeri olarak kiraya verdiği

dairesinden ise 70.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir.

İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 14.000 TL

tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri bulunmayan

mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri

toplamı olan (33.600 + 70.000 =) 103.600 TL, 2018 yılı

için beyan sınırı olan 34.000 TL’yi aştığı için, tevkifata

tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile

birlikte beyan edilecektir. Yıllık beyannamede hesaplanan

gelir vergisinden, yıl içinde tevkif edilen vergi mahsup

edilebilecektir.

2018 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK

VERGİ TARİFESİ

Gelir vergisine tabi gelirler;

14.800 TL'ye kadar %15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası %20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası %27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL,

fazlası %35

KİRA GELİRİNİN BEYANI

Kira geliri elde eden mükelleflerin, Yıllık Gelir Vergisi

Beyannamelerini 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında

vermeleri gerekmektedir. Beyannameler,

• Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet

ortamında,

• Bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi

dairesi) vergi dairesine kâğıt ortamında,

• 3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname

gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları

ile sözleşme imzalanarak e-Beyanname

sisteminden,

Sadece kira geliri elde eden 60 yaş üzeri mükellefler

ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya

hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek

durumda olanların, bağlı oldukları vergi dairesini

veya Türkiye genelinde Vergi İletişim Merkezini

(VİMER-189) arayarak randevu almaları halinde

adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına

yardımcı olunacaktır.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

Hazır Beyan Sistemi; beyana tabi gelirleri sadece ücret,

kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan

ya da bunların bir veya birkaçından oluşan mükelleflerin

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin, Gelir İdaresi

Başkanlığı tarafından önceden hazırlanarak mükelleflerin

onayına sunulduğu, hızlı ve kullanımı kolay bir sistemdir.

7 gün 24 saat beyanname gönderme imkanı sunan

Sisteme ve detaylı bilgiye, Gelir İdaresi Başkanlığının

www.gib.gov.tr internet adresinden veya İnteraktif Vergi

Dairesinden ulaşılabilir.

Sisteme, kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını

cevaplayarak, İnteraktif Vergi Dairesi şifresiyle, şifre yok

ise online şifre edinerek, herhangi bir vergi dairesinden

ücretsiz olarak alınabilen İnternet Vergi Dairesi şifresiyle

veya e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.

VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE YERİ

2018 yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin olarak

verilecek yıllık gelir vergisi beyannameler üzerinden

hesaplanan gelir vergisi, 2019 yılının Mart ve Temmuz

aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

● Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 1 Nisan

2019 tarihine kadar,

● İkinci taksitin ise 31 Temmuz 2019 tarihine kadar,

ödenmesi gerekmektedir.

Vergi;

● Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi

(İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması)

üzerinden;

-Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,

-Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka

hesabından,

-Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi

kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri

ile,

● Anlaşmalı bankaların;

-Şubelerinden,

-Alternatif ödeme kanallarından (İnternet

Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık

vb.),

● PTT işyerlerinden,

● Tüm vergi dairelerinden,

ödenebilir.